top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig: gevestigd te Buitenhaven 30, 5211 TR ‘s-Hertogenbosch; cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig wenst af te nemen/afneemt;

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)
Definitie diensten: de door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, Kwetsbaar Krachtig trainingprogramma en/of masterclasses al dan niet online, video’s, membership, 1-op-1 coachingssessies, mentoring enz.
Definitie diensten: de door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;
waaronder:
Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig door een cliënt geselecteerde cursus, training of masterclass.
Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

 

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering

3.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

3.2 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig trainingsprogramma's en de personal coaching danwel mentoringstrajecten dienen 2 weken voor aanvang voldaan te zijn.
De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in 3 termijnen via automatische incasso te betalen
Eerste termijn onmiddellijk bij inschrijving. De overige 2 termijnen volgen in de daarop volgende 2 maanden.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig heeft plaatsgevonden.

3.5 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

 

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer( resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te
dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching/masterclass.

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma;
c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van client (dus niet de deelnemer) bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen. Met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig dat is vermeld op de website van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig te voldoen.

7. Algemene Voorwaarden digitale producten

De onder dit artikel opgenomen algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.wilmavandartel.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen:

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

7.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.wilmavandartel.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail geleverd.

7.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.wilmavandartel.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

7.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig.

7.5  Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads:

7.5.1 Op de digitale producten van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

7.5.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
 

7.6 Bestelling annuleren:

7.6.1 Op digitale producten van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig.

8.2 Indien en voor zover op Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

8.3 Afgezien van de in artikel 8.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

8.4 Iedere schade jegens Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig, behalve een schade die door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9. Overmacht

9.1 Indien Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig op betaling door cliënt voor reeds door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.2 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig heeft slechts een inspanningsverplichting.

9.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig) waardoor Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen,
overstromingen, terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

10. Uitvoering door derden

10.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

11.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig of andere cliënten/deelnemers aan een programma
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig /andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig ontwikkelde trainingen, masterclasses, programma’s, coachingstrajecten, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig, e-magazines, e- mails, modellen, technieken, digitale producten, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig en gehanteerde software berusten bij Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

12.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 12.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig is het niet toegestaan om enig door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

12.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
12.5 Tijdens events en bijeenkomsten e.d van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig al dan niet online worden foto- en filmopnamen gemaakt, die gebruikt worden voor promotiedoeleinden en online trainingomgevingen van Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig. 

13. Persoonsgegevens

13.1 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

13.2 Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening ( trainingen, events en programma’s) door Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig.

13.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig en Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig zal de informatievoorziening dan stop zetten.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

14.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wilma van Dartel - Kwetsbaar Krachtig vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling

14.2 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.3 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst
zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Wilma van Dartel – Kwetsbaar Krachtig een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

MEER INFO
bottom of page